Om integration i Danmark

Dansk Flygtningehjælps holdning til integration af flygtninge i Danmark bygger på vores mangeårige praksiserfaring på området.
 
 

1. Flygtninge skal have sikkerhed for en fremtid

Mange flygtninge ønsker at vende tilbage til det oprindelige hjemland, men den mulighed har ofte lange udsigter, da krige og konflikter i verden er langvarige. Når flygtninge er tvunget til at etablere en tilværelse i et andet land, er det afgørende, at det kan ske i trygge rammer. Flygtninge har krav på en varig løsning.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Flygtninge skal have et værdigt liv – også hvis de er i Danmark midlertidigt.
 • Når den varige løsning er integration i Danmark, så skal flygtninge have mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse.
 • Når den varige løsning er frivillig tilbagevenden, skal flygtninge støttes med rådgivning og økonomisk tilskud, der sikrer en holdbar genetablering i hjemlandet.


2. Flygtninge skal have lige rettigheder og muligheder i det danske samfund

Integrationsproblemer kan ikke løses ved at begrænse almindelige rettigheder for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere. Flygtninge, der har fået beskyttelse og opholdstilladelse i Danmark, skal have de bedst mulige betingelser for at blive en del af det danske samfund.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Flygtninge skal have lige adgang til velfærdsydelser, herunder uddannelse.
 • Flygtninges ret til familiesammenføring med ægtefælle og egen børn skal være ubetinget.
 • Ved boligplacering af flygtninge i kommunerne skal der tages hensyn til de lokale muligheder for beskæftigelse, uddannelse, muligheder for at opretholde eller etablere sociale netværk og mulighed for en permanent bolig.
 • Flygtninge, der har vanskeligt ved at leve op til kravene om danskprøve, indfødsretsprøve og selvforsørgelse, skal også have mulighed for dansk statsborgerskab.
 • Flygtninge skal have adgang til gratis og kvalificeret tolkning.

 

3. Integration af flygtninge kræver en særlig indsats

Flygtninge er i en særlig situation og har ofte en barsk og tragisk historie med sig til Danmark. Mange flygtninge klarer sig godt og får en god start i Danmark. Andre flygtninge har brug for en ekstra indsats. Der skal altid tages afsæt i flygtninges egne ressourcer.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Flygtninge skal have ret til målrettede tilbud med fokus på at skabe lige muligheder uanset køn, alder, religion og etnicitet.
 • Traumatiserede flygtninge skal have adgang til kvalificeret behandling uden lange ventetider.
 • Integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge skal være tværfaglig og helhedsorienteret med sammenhæng mellem forsørgelse, beskæftigelse, uddannelse, bolig, sundhed og familie.
 • Flygtninge skal have mulighed for at udnytte deres uddannelse og andre erhvervskompetencer i Danmark. Der skal være fleksible muligheder for opkvalificering og videreuddannelse for alle uanset typen af opholdstilladelse.
 • Der bør afsættes ressourcer til modtagelse flygtningebørn i daginstitutioner og skoler.
 • Flygtningefamilier med sociale vanskeligheder skal støttes og ikke straffes økonomisk, når forældrene har svært ved at hjælpe deres børn i forhold til daginstitution, skole og nærmiljø.

 

4. Lokalsamfundet har en vigtig rolle

Frivillige er ofte nøglen til en god begyndelse i Danmark. En god modtagelse af flygtninge og stærke lokalmiljøer er afgørende for integrationen og fællesskabet i vores samfund. Frivillige i lokalsamfundet er netværk for nye flygtninge, og de skaber tilhørsforhold og tryghed i forhold til det omgivende samfund. Frivillige, der selv har flygtningebaggrund yder et vigtigt bidrag til, at flygtninge selv kan finde en vej i et nyt samfund. Deltagelse i frivillige aktiviteter og foreningsliv styrker aktivt medborgerskab og forståelse for demokratiske værdier.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • De ansvarlige myndigheder på integrationsområdet skal styrke samarbejdet med den frivillige sektor og skabe gode rammer for, at man sammen kan udvikle indsatsen.
 • Flygtninges egne ressourcer og erfaringer skal fortsat mobiliseres i den frivillige indsats.