DANISH DEMINING GROUP

Danish Demining Group (DDG) er en underafdeling i Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling, der beskæftiger sig med rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold (Armed Violence Reduction).
 
 

DDG blev grundlagt i 1997 og opererer pt. i Afghanistan, Colombia, Irak, Kenya, Liberia, Libyen, Sydsudan, Somalia, Somaliland, Sri Lanka, Uganda, Vietnam og Yemen. DDGs mandat er at genskabe et sikkert miljø, hvor mennesker kan leve uden truslen fra landminer, ueksploderet ammunition og skydevåben.

Læs mere på Danish Demining Groups hjemmeside

DDG arbejder indenfor følgende områder:

  • Rydning af landminer og ueksploderet ammunition (f.eks. granater som ligger på jorden)
  • Indsamling og destruering af ueksploderet ammunition fra private lagre
  • Undervisning i, hvordan man undgår ulykker med miner og ueksploderet ammunition (Mine Risk Education)
  • Støtte til ofre ramt af mineulykker, som f.eks. rådgivning og omskoling (Victim Assistance)
  • Undervisning i konfliktløsning som led i reduktionen af væbnet vold
  • Informationskampagner, der fokuserer på at styrke det personlige og kollektive ansvar ved at skabe en holdningsændring ift. lokale opfattelser af brug og besiddelse af skydevåben
  • Udlevering og installering af låsemekanismer til skydevåben for at undgå tyveri og ulykker i hjemmet
  • Etablering af landsbykomitéer med henblik på udvikling af lokalt tilpassede sikkerhedsplaner som led i reduktionen af væbnet vold
  • Etablering af dialogfora mellem lokalbefolkninger og politi/militær som led i forbedring af sikkerheden i lokalsamfund
  • Bistand og rådgivning til ministerier og andre nationale institutioner om strategier og lovgivning ift. skydevåben og ueksploderet ammunition

DDG’s minerydningsindsats
Minerydning er en vigtig forudsætning for at genskabe et normalt liv i de områder, hvor DDG arbejder. Ofte ligger store områder ubenyttede hen på grund af reel fare eller frygt for miner til trods for et stort behov for jord til f.eks. landbrug og græsgange til husdyr. DDGs arbejde handler om andet end blot at rydde miner. Humanitær minerydning er en holistisk tilgang, der forudsætter inddragelse af lokalbefolkningen og oftest sker med udgangspunkt i de generelle genopbygnings- og udviklingsstrategier for det pågældende sted.

Minerydning skal være hjælp til selvhjælp. Hjælp til, at en befolkning kan vende tilbage og genskabe en hverdag, med alt hvad det indebærer af dyrkning af afgrøder, hentning af vand, indsamling af brændsel, børneleg og pasning af husdyr. Derudover skaber minerydning også forudsætninger for, at udviklingsbistand kan nå en befolkning, således at skoler, sundhedsvæsen og infrastruktur i bred forstand kan genopbygges.

At fjerne 10 miner fra et område, der giver adgang til vand, kan være nok til, at en landsby kan fungere normalt. Nok til, at beboerne kan vende hjem og leve et trygt liv. En tilværelse uden skrækken for, at ens børn eller andre skal blive invalideret eller dræbt, fordi de færdes på områder der er forpestet af miner. Det hænder, at der bruges tid og ressourcer på at konstatere, at der ingen miner er. Men det fjerner den lammende frygt, og bevirker at lokalbefolkningen igen tør færdes og udnytte jorden.

Den humanitære minerydning spiller ikke bare en central rolle i overgangen fra nødhjælp til mere langsigtet udviklingsbistand, men gør også en enorm forskel for det enkelte menneske, der lever i et område med miner.

DDG’s indsats for reduktion af væbnet vold (Armed Violence Reduction)
DDG har siden 1997 samarbejdet med lokalsamfund omkring forbedring af sikkerhed gennem humanitær minerydning og risikoundervisning. Denne omfattende erfaring har afsløret et tydeligt behov for at tage fat på de underliggende årsager til voldelige konflikter for at undgå at de bryder ud på ny. Privat besiddelse af skydevåben er et stigende problem i hele verden og ofte en direkte følge af borgerkrige og andre væbnede stridigheder. Områder forurenede med landminer og ueksploderet ammunition er derfor ofte også plagede af væbnet kriminalitet og ulykker med skydevåben. Derfor udvidede DDG i 2008 sine aktiviteter med en omfattende AVR-strategi (AVR - Armed Violence Reduction: Reduktion af væbnet vold) som en naturlig forlængelse af arbejdet med humanitær minerydning. I AVR-programmerne stræber DDG efter at forbedre den generelle sikkerhedssituation i lokalsamfund, der lider under følgerne fra væbnede konflikter.

Programaktiviteter inkluderer både håndgribelige sikkerhedsforanstaltninger,som indsamling af ueksploderet ammunition og sikring af skydevåben ved hjælp af låsemekanismer, men også mere langsigtede strategier som undervisning i konflikthåndtering, kapacitetsopbygning af lokale institutioner, der arbejder for og med sikkerhed, og etablering af dialogfora mellem lokalbefolkning og politi/militær.
DDGs AVR-program blev første gang implementeret i 2008 i Somaliland og viste sig hurtigt at gøre en betydelig forskel for lokale samfund, der registrerede en markant nedgang i antallet af ulykker og voldshandlinger forårsaget af skydevåben. Samtidig steg den generelle følelse af tryghed mærkbart som følge af DDGs aktiviteter. Siden 2009 har DDG startet AVR-projekter og aktiviteter i Uganda, Sydsudan og Liberia og har påbegyndt forberedelser i en række andre lande.

Donorer og samarbejdspartnere
DDG's programmer finansieres af donationer, primært fra statslige udviklingsfonde som f.eks. Danida og udenrigsministerier i lande som Australien, Canada, Japan, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig. Andre donationer kommer fra EU-Kommissionen, ECHO og diverse FN-organer som UNDP, UNHCR, UNMAS og UNOPS samt private bidragydere.
DDG er medlem af International Committee to Ban Landmines og The Cluster Munition Coalition. DDG er bestyrelsesmedlem i the Survey Action Centre og International Mine Action Standards (IMAS) review Board og har deltaget i en ekspert referencegruppe for FN’s International Small Arms Control Standards (ISACS).

Som en del af Dansk Flygtningehjælp er DDG certificeret af Humanitarian Accountability Partnership (HAP).

DDG baserer blandt andet sit arbejde på Ottawa-konventionens fem søjler om minerydning og Geneve-deklarationen om bevæbnet vold og udvikling.