እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም

ፍቓደኛታትዝበሃሉናይዴኒሽነባሮኮይኖምንዑቕበኛታትንስደተኛታትንኣብዴንማርክጽቡቕምጅማርንኽህልዎምዝሕግዙእዮም።

ፍቓደኛታትካብናቶምነጻድሌትዝብገሱእዮም፡እዚድማንዑቕበኛታትንስደተኛታትንተራኺቦምክሕግዙስለዝደልዩእዮም።ፍቓደኛታትንዘካይድዎጻዕርታትደሞዝኣይረኽብሉንእዮም።

ፍቓደኛታትገለክሕግዙኻካብዝኽእሉነገራት፡

ሕብረተሰብኣዊርክባትንምፍጣርንምሕዝነትንምርካብን

ንቋንቋዴኒሽንምልምማድንዕዮ-ገዛመጽናዕቲንምግባርን

ትምህርትንስራሕንንምንዳይ

ደብዳቤታትንምንባብንኣብመዓልታዊናብራምኽርታትምሃብን

ኣብሕብረተሰብኣዊተረኽቦታትተሳታፍነትምርኣይ

ካብሓሊፉንፍቓደኛታትንጸገማትካክትነግሮምወይድማእንታይትደሊምዃንካክትነግሮምውንትኽእልኢኻ።ካብተበጊሶምድማብዝከኣሎምመጠንክሕግዙኻወይድማኣበይሓገዝክትረክብከምእትኽእልክሕብሩኻይፍትኑ።

ኣብቀረባኻዘለዉጉጅለፍቓደኛታትኣብዚኣክትረክብትኽእል።kort/link

መርበብፍቓደኛታት (Frivillignet) ፍሉያትዝኾኑኣማኸርቲውንኣለዎም።እዚኦምድማብዛዕባምውህሃድከምኡውንከምዑቕበኛንስደተኛንኣብዴንማርክንዘለካኩነታትጸጊዕነትዘይብሉከምኡ`ውንስቱርዝኾነመምርሒብነጻየበርክቱ።

ብተወሳኺካብህዝባዊሰበስልጣናትንዝመጹኻደብዳቤታትንውሳኔታትንንኽትርዳእሓገዝክትረክብትኽእልኢኻ።

 

ኣብቀረባኻንዘሎፍቓደኛምምኻርኣብ’ዚኣክትረክብትኽእል። Frivilligrådgivning