خوش آمدید

رضاکاران شهروندان دانمارکی هستند که برای یک آغاز خوب در دانمارک پناهنده ها و مهاجران را کمک مینمایند. رضاکاران به رضایت خود آماده کمک کردن هستند، زیرا آنها مایلند با پناهنده ها و مهاجران تماس برقرار کنند و آنها را کمک نمایند. رضاکاران برای کاری که انجام میدهد، حقوق دریافت نمیکنند.

رضاکاران از جمله میتوانند شما را در امور زیر کمک کنند:

ایجاد تماس های اجتماعی و یافتن دوستان

تمرین نمودن زبان دانمارکی و آماده کردن تکالیف درسی

جستجوی تحصیل و کار

خواندن نامه ها و مشاورت در امور روزمره

شرکت نمودن در برنامه های اجتماعی

همچنین شما همیشه میتوانید به رضاکاران بگویید که با چه مشکلی روبرو هستید، یا به چه چیزی نیاز دارید، و به این ترتیب آنها سعی میکنند تا حدی که میتوانند شما را خوب کمک نمایند، یا در می یابند که شما از کجا میتوانید کمک دریافت نمایید.

شما میتوانید نزدیکترین گروه رضاکاران را در این نشانی / لینک پیدا نمایید.

همچنین رضاکاران بعضی مشاوران خاص دارند که آنها بطور رایگان، مستقل و بی نام به شما مشاورت حقوقی میدهند و در مورد جذب در جامعه دانمارک و وضعیت شما بعنوان پناهده یا مهاجر در دانمارک شما را راهنمائی میکنند. نزد رضاکاران شما در مورد متوجه شدن محتوای نامه ها و تصامیم مقامات ذیصلاح کمک میشوید.

شما میتوانید نزدیکترین گروه رضاکاران را در این نشانی / لینک پیدا نمایید.