Hvem kan få støtte

Ansøgere, der ønsker at blive omfattet af et modtage- og reintegrationsprogram, skal medvirke til udsendelsen og må ikke have en sag om opholdstilladelse verserende hos myndighederne.

Udgangspunktet for at modtage reintegrationsstøtte er, at den pågældende asylansøger medvirker til sin udrejse.

Det betyder således, at en asylansøger, som har fået endeligt afslag på asyl, og som ønsker at rejse frivilligt til sit hjemland, som udgangspunkt vil være omfattet af målgruppen for reintegrationsstøtte. Personer som får inddraget en opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 eller ikke får den forlænget, vil som udgangspunkt også være omfattet af målgruppen. Yderligere kan asylansøgere, der befinder sig i fase 2, hvor asylsagen er taget under realitetsbehandling i Danmark, frafalde deres ansøgning om asyl og være omfattet af ordningen.

Det er politiets vurdering af medvirken, der er afgørende for, om personen kan blive omfattet.

Det er ligeledes et kriterium, at den pågældende person ikke er dømt for alvorlig kriminalitet. Arten af kriminaliteten tages i betragtning ved afgørelsen om tildeling af støtten, således at grovere kriminalitet så som forbrydelser mod statens sikkerhed, terrorisme og personfarlig kriminalitet udelukker fra at modtage støtte.

Følgende personer er udelukket fra modtage- og reintegrationsprogrammerne trods medvirken:

  • Personer der har modtaget repatrieringsstøtte efter repatrieringsloven.
  • Personer der tidligere er udrejst fra Danmark via et modtage- og reintegrationsprogram til fremme af frivillig udrejse til hjemlandet, og herefter atter er indrejst i Danmark som asylansøger. 
  • Personer som bliver behandlet efter åbenbart grundløs haster-proceduren. 
  • Personer der er blevet udelukket fra at få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 10 (personer på tålt ophold).
  • Personer overfor hvem der er en begrundet mistanke om at indrejse alene er sket med henblik på at opnå støtte.
  • Personer som ikke er blevet registreret som asylansøgere i Danmark, men som skal afvises, overføres eller tilbageføres til et andet land efter reglerne i udlændingelovens kapitel 5a (Dublinforordningen). 
  • Personer der er statsborgere i lande, hvorfra man ikke behøver visum for at rejse ind i Danmark.

Det er de danske myndigheder, der træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for at få reintegrationsstøtte.

Kontakt os

Rådgivningstjenestens hjemrejserådgivere kan hjælpe med at undersøge, om en ansøger lever op til kriterierne for at modtage reintegrationsstøtte. Selv om man lever op til kriterierne, kan man ikke regne med, at der er et aktivt og/eller tilgængeligt reintegrationsprogram for det pågældende land.

Kontakt Rådgivningstjenesten for yderligere information om målgruppen.