For indvandrere

 
 

Hvem kan få støtte?
Som arbejdsindvandrer eller familiesammenført til en ægtefælle i Danmark er det muligt at få hjælp til at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Betegnelsen ”indvandrer” dækker som de vigtigste grupper:

  • Udlændinge, der opholder sig i Danmark på grund af en ægtefælle eller andet familie, som er bosat her – dvs. familiesammenførte til både udlændinge og danske statsborgere.
  • Udlændinge, der kom hertil som såkaldte ”gæstearbejdere” i 1960’erne og 1970’erne og fik opholdstilladelse inden udlændingeloven fra 1983.
  • Efterkommere af "gæstearbejdere".

Hvis du er familiesammenført til en person, som ikke er flygtning – fx en dansk statsborger eller ”gæstearbejder” – skal du have boet i Danmark i mindst 5 år med en gyldig opholdstilladelse for at få støtte. Familiesammenførte til statsborgere fra et EU/EØS-land er ikke omfattet af loven.

Du kan også få støtte, hvis du er dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, hvis du opgiver dit danske statsborgerskab.

Du kan ikke få støtte, hvis du er statsborger i et andet nordisk eller et EU/EØS-land; eller hvis du har opholdstilladelse efter særlige EU-regler.

Reglerne for, hvem der kan få støtte, kan være vanskelige at gennemskue. Du kan altid kontakte os direkte for at få at vide, om du er omfattet af loven, hvis du vil vende tilbage til dit hjemland.

En stor beslutning
Hvis du som indvandrer i Danmark overvejer at vende tilbage til dit hjemland, er der mange forhold, du skal tage stilling til. Dette gælder fx din fremtidige forsørgelse, bolig, uddannelse, behandlingsmuligheder mv. Det er også vigtigt at overveje, om du har familie eller netværk i hjemlandet, som kan hjælpe dig med at opbygge tilværelsen på ny.

En stor del af de indvandrere, som i dag vender hjem med støtte efter repatrieringsloven, kom til Danmark i 1960’erne og 1970’erne. Mange af dem er over 60 år og pensionerede. De savner livet i hjemlandet og ønsker at tilbringe alderdommen dér.

Ofte er der forhold, der taler for, at man vælger at blive i Danmark, og andre, der taler for at vende hjem. Det vigtigste er, at beslutningen er velovervejet, og at kun du selv er i stand til at beslutte, hvad der er det rigtige for dig.

Ingen fortrydelsesret
Som indvandrer har du ikke ret til at fortryde din beslutning om at vende tilbage – heller ikke selvom du skal vente 1 år på at få udbetalt den store del af pengene. Når du rejser fra Danmark, siger du samtidig farvel til alle dine rettigheder her i landet. Du kan ikke længere bo i Danmark, men du kan altid søge visum for at komme på besøg hos din familie og venner i Danmark.

Støtten gives til dem, som har brug for den
Som ved andre sociale ydelser i Danmark vurderes din ret til støtte til at vende hjem ud fra din økonomiske situation. Det betyder, at du kun kan få støtte, hvis du ikke selv har råd til at betale for flytningen til hjemlandet. Du har altså ikke automatisk ret til at modtage støtte, hvis du opgiver din opholdstilladelse.

Kommunen skal lave en vurdering af din økonomi for at se, om du har ret til støtten. I denne vurdering indgår fx:

  • Opsparing
  • Fast ejendom - både i Danmark og i dit hjemland
  • Bil
  • Pensionsordninger og ATP til udbetaling

Kommunen kan give afslag på din ansøgning om støtte, hvis du har mere end et vist beløb i værdier – fx hvis du sælger bilen og hæver din pensionsopsparing. Som enlig må du have en formue på op til 50.000 DKK. Som ægtepar må I have en formue på op til 100.000 DK. Er formuen større end disse beløb, kan kommunen give afslag på støtte eller trække noget fra i den kontante etableringsydelse.

Økonomisk støtte
Hvis kommunen vurderer, at du kan bevilges økonomisk støtte efter repatrieringsloven, kan du modtage støtte efter gældende satser. Se satserne her.

Løbende økonomisk bistand - reintegrationsbistand
Indvandrere, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere mulighed for at søge om løbende månedlig bistand. Støtten kan enten søges for 5 år eller som en livslang månedlig ydelse. En række betingelser skal dog opfyldes for at man kan modtage reintegrationsbistand:

  • man skal enten være fyldt 55 år, eller; være berettiget til at få førtidspension, eller; være fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand være ude af stand til at forsørge sig selv
  • man skal have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år

Reintegrationsbistandens størrelse er også afhængig af, om man er gift med en person, som kan få sin pension udbetalt i hjemlandet. Hvis ansøgeren har fået opholdstilladelse inden 1. juli 2002, kan der bevilges en særlig ekstra ydelse.

Satserne for den løbende økonomiske støtte finder du her.

Individuel rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp
Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland, kan du komme til en individuel, personlig samtale med en rådgiver i Dansk Flygtningehjælp. Formålet med samtalen er at give dig det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning på. Vi sørger for en tolk ved samtalen, hvis du har brug for det. Læs mere om den individuelle rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp her. 

Anonym telefonrådgivning
I Dansk Flygtningehjælp tilbyder vi også anonym telefonisk rådgivning om at vende hjem. Denne rådgivning er ikke omfattende, og kan ikke erstatte, den individuelle, personlige samtale. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os og spørge om alt, der har relation til dine overvejelser om at rejse tilbage til hjemlandet, og du kan – også over telefonen – få generel rådgivning om støttemuligheder mv.