Børn af krig og fred

 
 

Børn af krig og fred er et udviklingsprojekt, der arbejder på at styrke børn i udsatte traumatiserede flygtningefamilier. Børnene får redskaber til at forstå – og agere i forhold til – de problemfyldte situationer, de ofte befinder sig i.

Projektets mål er, at udsatte børn udvikler de personlige, faglige og sociale kompetencer, der skal til for at opnå en bedre trivsel og en vellykket skolegang.

I projektet udbredes viden om traumer, eksilproblematikker og PTSD blandt de udsatte børn samt de klassekammerater, forældre og professionelle netværk, der omgiver børnene. Der er således psykoedukative såvel som oplysende elementer i projektet.

Der er fokus på at forbedre samarbejdet mellem de professionelle samt mellem de professionelle og de udsatte børns forældre. Overordnet er der fire aktivitetsområder:

  • Alderssvarende undervisning om eksilproblematikker og PTSD
  • Gruppebaserede indsatser for de særligt udsatte børn
  • Hjemmebesøg og forældrenetværk
  • Opkvalificering af de særligt udsatte børns professionelle netværk

Baggrund
Mange flygtningebørn, der lever i familier, hvor en eller begge forældre har traumer, oplever at have så svære problemer, at det påvirker deres muligheder for at koncentrere sig om skolegang. Derudover kan børnene have svært ved at udvikle og pleje venskaber til jævnaldrende.

Børnenes klassekammerater og lærere oplever på den anden side, at det er problematisk at forstå børnenes adfærd og reaktioner. Der kan opstå en form for afmægtighed fra omgivelsernes side.

Projekt Børn af krig og fred sigter imod at imødekomme omgivelsernes afmagt ved at sprede viden om de udfordringer, der præger mange flygtningefamiliers liv.  

Metodeudvikling 
Projektet finder sted i 4. klasse på to folkeskoler, H.C. Andersen Skolen i Odense Kommune og Kildevældskolen i Københavns Kommune. Det er intentionen at udvikle metoder for vidensudbredelse, der kan implementeres i disse og andre skolers faste undervisningstilbud.

Fakta om projektet 
Projektets titel er ”Børn af krig og fred – et udviklingsprojekt på to danske folkeskoler”. Det finansieres ved hjælp af midler fra Integrationsministeriets pulje, ”Særlig indsats for traumatiserede flygtninge og deres familier” samt fra Helsefonden.

Projektet blev afsluttet i 2011 - download materialer fra projektet i menuen til højre.