Andre former for opholdstilladelse

 
 

Kvoteflygtninge
Danmark modtager hvert år ca. 500 kvoteflygtninge efter aftale med FN's Flygtningeorganisation UNHCR. De er anerkendte flygtninge af UNHCR og indstillet til at blive genbosat. Kvoteflygtninge genbosættes som regel fra fattige lande og er udvalgt blandt millioner af mennesker, som bor i lejre eller under kummerlige vilkår i storbyer. Hver flygtning udvælges individuelt under et samarbejde mellem UNHCR, Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. Kriteriet for udvælgelsen til at blive genbosat i et andet land er, at man er særligt udsat for forfølgelse eller har særligt dårlige udsigter til at kunne vende tilbage til hjemlandet. Der lægges også vægt på sandsynligheden for, at flygtningen kan blive godt integreret i Danmark, for eksempel ved at komme i arbejde, slå rod via familiemæssigt netværk eller have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. De udvalgte kvoteflygtninge er allerede anerkendte som flygtninge, og de skal derfor ikke igennem asylproceduren i Danmark, men genbosættes i stedet direkte i en kommune.

Familiesammenføring for flygtninge
Når en person anerkendes som flygtning i Danmark, har vedkommende mulighed for at søge om at blive sammenført med sin nærmeste familie, jævnfør udlændingelovens § 9. Dette er funderet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om ret til respekt for privat- og familieliv. Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger kan hjælpe med spørgsmål vedrørende familiesammenføring. Ansøgninger om familiesammenføring behandles af Udlændingestyrelsen.

Humanitær opholdstilladelse
Efter et endeligt afslag i Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet vil langt de fleste asylansøgere ikke have øvrige muligheder for opholdstilladelse i Danmark. Ganske få får dog humanitær opholdstilladelse, som man kan opnå, hvis væsentlige humanitære hensyn taler for det, jf. udlændingelovens § 9 b. Det kan være en behandlingskrævende, alvorlig sygdom, som man ikke kan få den nødvendige behandling for i hjemlandet. I helt særlige tilfælde kan det også være på baggrund af ekstremt vanskelige levevilkår for enlige kvinder uden mandligt netværk fra bestemte områder. Ansøgninger om humanitær opholdstilladelse behandles af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c
Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c kan gives, hvis der er særlige grunde, der taler for det. Det kan eksempelvis være, at man har særlig familiemæssig tilknytning til Danmark eller en begrænset tilknytning til hjemlandet, fordi man måske ikke har været der i mange år. Ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c behandles af Udlændingestyrelsen.