Aktørerne i asylsystemet

Myndigheder og organisationer, som en flygtning i mange tilfælde vil stifte bekendtskab med

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet har det overordnede ansvar for forhold, der vedrører asyl, humanitær opholdstilladelse og familiesammenføring.

Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen er en myndighed under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse på en lang række områder inden for Udlændingeloven – eksempelvis om der kan gives asyl, udstedes visum eller anden form for opholdstilladelse i Danmark. Udlændingestyrelsen har også det overordnede ansvar for at oprette og drive asylcentre for asylansøgere, ligesom Udlændingestyrelsen afgør, hvilket asylcenter asylansøgeren skal bo på, mens asylsagen behandles, og i hvilken kommune den enkelte flygtning skal bo, når han eller hun har fået asyl.

Flygtningenævnet
Flygtningenævnet er en domstolslignende, uafhængig klageinstans. For Flygtningenævnet indbringes ofte asylsager, som har fået afslag i første instans, Udlændingestyrelsen. Typisk er asylansøgeren selv til stede under nævnsmødet i Flygtningenævnet sammen med vedkommendes advokat. Det gælder dog ikke en klagesag i åbenbart grundløs-proceduren, hvor sagsbehandlingen i Nævnet i udgangspunktet foregår skriftligt. Flygtningenævnets formand er dommer. Til hvert nævnsmøde deltager en formand/næstformand og to medlemmer, som er indstillet af henholdsvis Advokatrådet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændingenævnet
Udlændingenævnet er et uafhængigt, domstolslignende forvaltningsorgan. Nævnet behandler ikke asyl-relaterede sager men ofte klager vedrørende afgørelser om familiesammenføring, om tidsubegrænset opholdstilladelse, om administrativ ud-/afvisning m.m.

Politi
Politiet er ansvarlig for, at asylansøgere bliver registreret og får optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk), når de søger asyl i Danmark. Politiet er desuden ansvarlig for at arrangere hjemrejsen for afviste asylansøgere. På politiets hjemmeside findes en statusredegørelse over politiets arbejde med udsendelse af afviste asylansøgere. Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland (UCN), er ansvarlig for konkret sagsbehandling i udlændingesager.

Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp er en privat, humanitær organisation, som arbejder uafhængigt af myndighederne. Organisationens overordnede formål er at hjælpe flygtninge og asylansøgere og at sikre varige løsninger på deres problemer – både i Danmark og internationalt. Hos Dansk Flygtningehjælp kan alle asylansøgere og flygtninge få uafhængig, juridisk rådgivning. Yderligere deltager Dansk Flygtningehjælp i åbenbart grundløs-proceduren, yder retshjælp i forbindelse med en klage over afgørelse om overførsel til et andet EU-land, jf. Dublin-forordningen, samt vejleder flygtninge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland.

Frivilligrådgivning under Dansk Flygtningehjælp ved ikke-asylrelaterede spørgsmål
Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger kan hjælpe med at besvare spørgsmål, som ikke er relateret til asyl, eksempelvis familiesammenføring, andre typer opholdstilladelser, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik eller andre juridiske, psykologiske eller sociale anliggender. Rådgivningen er bemandet med socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. Rådgiverne har tavshedspligt.

Røde Kors
Dansk Røde Kors indgår i det internationale Røde Kors-samarbejde, der bistår mennesker i nød overalt i verden. Dansk Røde Kors driver nogle af de asylcentre, som asylansøgere bliver indkvarteret i, når de kommer til Danmark. Centrene ligger spredt over hele Danmark, og her bor asylansøgeren som udgangspunkt i den periode, det tager at behandle asylsagen.

Kommune
Kommunen er ansvarlig for at hjælpe kommunens flygtninge i gang med deres nye liv og integrere dem. Kommunen tilrettelægger introduktionsprogrammet og er ansvarlig for at anvise flygtningene en permanent bolig. Derudover er der flere kommuner, der står for drift af asylcentre.